Regulamin sklepu
Sprawdz jakość włosów i ciesz się z zakupu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  CLIPINWLOSY.PL 

 

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu;

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Clipinwlosy.pl

Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem clipinwlosy.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowym Kinga Jurga a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zamierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

2. Postanowienia ogólne.

2.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem clipinwlosy.pl

2.2 Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem clipinwlosy.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Jurga z siedzibą przy ulicy Szlafroka 7, 63-000 Środa Wielkopolska NIP 7861657490.

2.4 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.5 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu clipinwlosy.pl z możliwością sporządzenia jego wydruku.

2.6 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego. Gramatury mogą się nieznacznie różnić niż podane w opisach, a kolor włosów może nieznacznie odbierać od tego jaki klient widzi na swoim monitorze z uwagi na jego ustawienia.

2.7 Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych od Państwa przez sklep internetowy www.clipinwlosy.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Jurga z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

Kupujący dokonując zakupów w naszym sklepie jednocześnie akceptuje zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu.  

 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

3.1 Aby dokonać zakupów w Sklepie Internetowym Clipinwlosy.pl nie jest konieczna rejestracja w sklepie.

3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4 Kupując w Sklepie Internetowym Clipinwlosy.pl wyrażana jest jednocześnie zgoda na treść Regulaminu.

3.5 Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Jurga może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu a w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Jurga za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Jurga.

3.6 Osoba która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bądź zakupu bez uprzedniej zgody Przedsiębiorstwa Handlowego Michał Jurga Jurga.

3.7 W celu zapewnienie bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Przedsiębiorstwa Handlowego Michał Jurga,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.9 Prowadzący sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów w żądanej przez klienta kolorystyce bądź gramaturze.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1 W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową clipinwlosy.pl, dokonać wyboru towaru jego kolorystyki oraz gramatury z oferty sklepu Clipinwlosy.pl, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2 Wybór zamawianych Towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3 W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie założonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy

4.5 W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przyciski zamawiam.

4.6 Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Przedsiębiorstwem Handlowym Kinga Jurga Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

4.7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

5. Dostawa

 

5.1 Dostawa towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, wysyłam paczki również za granicę i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

 

5.2 Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy kurierem przy płatności z góry wynoszą 12,00 a za przesyłkę pobraniową 14,00. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

 

5.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 6  dni roboczych licząc od dnia wysłania przez klienta zamówienia.

5.4 Koszty przesyłki pokrywa całkowicie kupujący.

5.5 Wysyłka realizowana jest tylko w dni robocze.

5.6 Klient zgadza się aby w jego imieniu i na jego rzecz zawrzeć umowę z firmą kurierską o świadczenie usług w celu przesłania mu zakupionego towaru. Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Jurga występuje tutaj jedynie jako pośrednik a nie jako usługodawca. 

6. Ceny i metody płatności

 

6.1 Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

 

6.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 

a)przelewem na numer konta bankowego (09 1050 1520 1000 0092 6136 1233 ING Bank Śląski S.A. Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Jurga, 63-000 Środa Wielkopolska ul. Szlafroka 7 )

 

b) rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

7.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa- prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.

W naszym sklepie termin ustawowy został wydłużony do 30 dni.

 

7.2 Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

 

7.3  Towar zwracany nie może być używany (ze względów higienicznych), nieuszkodzony, w opakowaniu ze złotymi gumkami, która spina włosy do etykiety wraz z dowodem sprzedaży oraz pismem odstąpienia od umowy kupna na odległość opatrzony w podpis kupującego wraz z datą. Włosy używane, zniszczone nie podlegają zwrotowi. Włosy, które zostały uwolnione z gumek i odczepione od etykiety nie podlegają zwrotowi ani wymianie ponieważ  stały się produktem używanym.

 

7.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za nieważną. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenie chęci odstąpienia. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

 

Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Jurga

 

ul. Szlafroka 7

 

63-000 Środa Wielkopolska

 

7.5  Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6 Towar zwracany musi być kompletny, czyli cały zestaw włosów.

7.7 Włosy farbowane nie podlegają zwrotowi. Sklep clipinwlosy.pl nie bierze odpowiedzialności za umiejętności osoby, która wykonuje dany zabieg koloryzacyjny. Polecamy aby w przypadku nieodpowiedniego doboru koloru włosy wymienić na inny. Włosy clip in są włosami martwymi, które zostały pozbawione naturalnych gruczołów, które by je ochraniały  po zabiegu koloryzacyjnym dlatego odradzamy farbowanie włosów zwłaszcza bardzo inwazyjne zmiany np. z jasnego blondu na czarne. Rozjaśnianie włosów clip in jest wysoce niewskazane. 

7.8 Włosy powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem czyli jako produkt upiększający fryzurę klientki przy zastosowaniu metody clip in. Włosy nie powinny być przypinane na stałe. W zależności od struktury włosów należy stosować odpowiednie profesjonalne urządzenia (włosy o strukturze falistej należy traktować lokówką,w niskiej temp.(150 stopni) jeżeli chodzi o włosy z domieszką). Włosów o strukturze falistej nie należy prostować.

7.9 Przedsiębiorstwo Handlowe Kinga Jurga zastrzega sobie możliwość tolerancji długości włosów +- 1cm.

 

8.  Reklamacje dotyczące towarów

 

8.1  Przedsiębiorstwo Handlowe Kinga Jurga jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksy Cywilnego, za niezgodność z Umowa sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres clipinwlosy@wp.pl. Przedsiębiorstwo Handlowe Kinga Jurga zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

8.3 Dopuszcza się możliwość wymiany produktu na inny ze względu na nieodpowiedni dobór koloru. Wymiana następuje po otrzymaniu zwrotu towaru. Towar musi być w stanie nienaruszonym  i w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu. Włosy muszą być spięte w złote gumki które stanowią plombę zabezpieczającą. Oryginalne  gumki koloru złotego nie mogą być zniszczone, inaczej wymiana nie będzie możliwa. Zestaw włosów musi być kompletny.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Sklep Clipinwlosy.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane z nie wywiązaniem się przez firmy przewozowe z umów obsługi.

9.2  W przypadku braku wpłaty lub potwierdzenia zamówienia, po upływie 10 dni od jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.

9.3 Sklep clipinwlosy.pl na życzenie klienta wystawia faktury VAT.

9.4 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowym Kinga Jurga a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waluty
Menu Szukaj KLIKNIJ aby zobaczyć ofertę więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl